Begrepp

Nedan definieras vanliga begrepp som återkommer på hemsidan och dokument som återfinns på hemsidan:


Bokslutsberättelse
Det dokument som en auktoriserad redovisningskonsult kan utföra och som utgör bilaga till årsredovisningen.

Periodberättelse
Det dokument som en auktoriserad redovisningskonsult kan utföra och som utgör bilaga till årsredovisningen.

God yrkessed
En standard för arbetets utförande som grundas på lag,
rekommendation, normgivning samt branschstandard.

Redovisningskonsult
En konsult som yrkesmässigt utför redovisnings-
och rådgivningstjänster inom redovisning, ekonomistyrning
och skatter.

Kund
En annan redovisnings- eller lönekonsult som är yrkesverksam.

Kundreskontra
Den uppdragsgivare eller arbetsgivare som överenskommet arbete utförs för.

Leverantörsreskontra
I leverantörsreskontran registreras alla inkommande leverantörsfakturor.
En rapport från leverantörsreskontran utgör underlag för bokföringen.
När leverantörsfakturorna blivit betalda registreras det i leverantörsreskontran.

Det finns tre momsperioder.

Varje månad
Normalt för företag med omsättning på mer än 40 miljoner. Även företag med mindre omsättning kan begära att få redovisa varje månad.

Var tredje månad
Den idag mer standardiserade perioden för de flesta företag.

Kalenderår
För enskilda företag med årsomsättning under 1 miljon och som då redovisar momsen i sin privata
inkomstdeklaration.
Handelsbolag/Kommanditbolag med årsomsättning under 200 000 kr kan också välja kalenderår.


Faktureringsmetoden
Faktureringsmetoden används vid löpande bokföring och innebär att
kundfakturor bokförs när de skapas, och leverantörsfakturor när de kommer in.
Betalningen bokförs sedan separat när den utförs.
Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter som har en omsättning på över 3 miljoner kronor.

Kontantmetoden
Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in-
och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld.